Ausklang im Haus Keller.

Ritterschlag Jacques Tilly